Geurbestrijding industrie

Geurbestrijding - bestrijding van geurhinder bij industriële emissiebehandeling

Geurhinder en geurmeting : geurhinder is een complex gegeven. In ons dichtbevolkte land, worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met klachten omtrent geurhinder.

Oplossing op maat

Een standaardoplossing voor een industrieel geurprobleem bestaat niet. Geuruitstoot afkomstig van industriële productie volledig tot nul reduceren is al evenzeer absolute utopie. Maar een economisch en technisch haalbare oplossing is er meestal. Dit vereist kennis en ervaring. Zeker voor geurproblemen is het uitermate belangrijk om te kiezen voor een doordachte en technologisch onderbouwde oplossing. Snel even een gaswasser of een filter plaatsen of een geurmaskeringsprodukt gebruiken, zal hoogst zelden goede resultaten geven. Een ervaren partner zal problematiek steeds ten gronde bekijken en u een intelligente oplossing bieden, op maat van uw bedrijf, perfect geïntegreerd in uw specifiek productieproces. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie, gedurende een bepaalde periode. Dit laat toe een "theoretisch beste oplossing", zichzelf ook in de praktijk te laten bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke pilootwasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten.

Laveur d'air deux étapes désodorisation nutrition animale

Projecten

Geurbestrijding met oxidatieve gaswassers bij industriële emissiebehandeling (luchtzuivering en geurbestrijding)

Geurhinder en geurmeting

Geurhinder is een complex gegeven. In ons dichtbevolkte land, worden bedrijven steeds vaker geconfronteerd met klachten omtrent geurhinder. Vaak is het zelfs niet onmiddellijk duidelijk wie, van een groep bedrijven uit een industriezone, de geurhinder veroorzaakt. Het is daarom voor alle betrokkenen van belang om niet alleen de oorzaak te vinden, maar ook ook om de geurhinder op een objectieve manier te meten cq in kaart te brengen alvorens verdere stappen te zetten. Hiervoor kan beroep gedaan worden op neutrale geurexperten : er kunnen snuffelmetingen worden uitgevoerd, waar rekening houdend met de meteorologische omstandigheden en geurverspreidingsmodellen de bron, maar ook de impact van de bron op de omgeving, kan worden bepaald.

Een monstername van de industriële uitstoot laat toe door chemische analyse (gaschromatografie - GC-MS) zowel de schadelijke componenten en hun concentraties, als de geur veroorzakende componenten in de afgassen te identificeren. Er kan tevens worden overgegaan tot olfactometrie (meting door een geurpanel, welke aan de hand van een aantal welbepaalde criteria, objectieve uitspraak kan doen omtrent de geurconcentratie).

Oplossing op maat

Geurhinder is een complex gegevens, de oplossing ervan evenzeer. Een standaardoplossing voor een industrieel geurprobleem bestaat niet. Geuruitstoot afkomstig van industriële productie volledig tot nul reduceren is al evenzeer absolute utopie. Maar een economisch en technisch haalbare oplossing is er meestal. Dit vereist kennis en ervaring. Zeker voor geurproblemen is het uitermate belangrijk om te kiezen voor een doordachte en technologisch onderbouwde oplossing. Snel even een gaswasser of een filter plaatsen of een geurmaskeringsprodukt gebruiken, zal hoogst zelden goede resultaten geven. Een ervaren partner zal problematiek steeds ten gronde bekijken en u een intelligente oplossing bieden, op maat van uw bedrijf, perfect geïntegreerd in uw specifiek productieproces. Gezien de complexiteit van het gegeven is het soms aangewezen om testen te doen met een pilootinstallatie, gedurende een bepaalde periode. Dit laat toe een "theoretisch beste oplossing", zichzelf ook in de praktijk te laten bewijzen. In de testperiode kan er worden bemonsterd en eventueel bijgestuurd. Zeker voor complexe geurbehandelingsproblemen, geeft een dergelijke pilootwasser, zowel de klant als onszelf garantie omtrent de te behalen resultaten.

Geurbestrijdingsinstallatie in de praktijk

Indien het geurprobleem in de studiefase niet al te compex is gebleken en onder bepaalde voorwaarden, kan er mogelijk worden gedacht aan biofiltratie, het gaat hier dan voornamelijk om geurhinder komende van waterzuiveringsinstallaties en de agro-industrie (compostering, voedingsindustrie, vleesverwerkende en visverwerkende industrie).

Indien blijkt in de studiefase dat er moet worden geopteerd voor een gaswasser of gaswasinstallatie, kan er eventueel, zoals hoger beschreven, worden overgegaan tot piloottesten. Dit is uiteraard niet altijd aan must, maar kan vaak wel aangewezen zijn om zonder omwegen tot een definitieve oplossing van het geurprobleem te komen. Rekening houdend met de kost en ergernis van tal van halve oplossingen, is de kostprijs voor het huren van een dergelijke proefopstelling verwaarloosbaar.

Meer informatie over het werkingsprincipe van gaswassers in het algemeen vindt u op de desbetreffende pagina. Bij de oxidatieve gaswassers voor geurbestrijding wordt de geurdragende gasstroom gewassen in water, waaraan oxiderende chemicaliën (bvb chloorbleekloog, waterstofperoxyde) zijn toegevoegd. Naargelang de stromingsrichting van het afgas ten opzichte van de wasvloeistof spreekt men van tegenstroomwassers (het water beweegt zich in de tegenovergestelde richting van de gasstroom) of van kruisstroomwassers (de waterrichting staat dwars op de richting van de gasstroom). Bij bepaalde toepassingen is een combinatie van deze twee types aangewezen.

Warmte recuperatie gekoppeld aan luchtwasinstallaties - groene energie terugwinnen uit de geproduceerde aflucht en besparen op de totale energiekost

De meeste types luchtwassers kunnen optioneel worden uitgerust met een warmterecuperatie systeem. De gerecupeerde warmte kan worden ingezet om bijvoorbeeld diverse proceswaters op te warmen of voor te verwarmen (zie ook onze sectie proceswaters - membraantechnieken). Een dergelijk warmte recuperatie systeem laat toe een aanzienlijke besparing te realiseren op de energiekosten. Aan de huidige energiekost zou het bijzonder jammer zijn de in uw productieproces opgewekte energie verloren te laten gaan. Uiteraard kan deze aanpassing ook worden gerealiseerd in het kader van de optimalisatie van een bestaande luchtwasinstallatie.