Fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken

Fysisch-chemische waterbehandelingstechnieken

Vaak voldoet industrieel afvalwater niet aan de vereiste normen (oa. Vlarem) om te lozen – laat staan om te hergebruiken. In eerste instantie dienen de toxische componenten uit de afvalwaterstroom te worden verwijderd. Hiervoor zijn er tal van fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken.

Deze technieken worden onder meer ingezet voor de verwijdering van:

 • Zware metalen
 • Zwevende stoffen en emulgerende organische deeltjes
 • Moeilijk afbreekbare, apolaire organische stoffen
 • Fosfor
 • Oliën en vetten
 • Organische en anorganische componenten
 • Toxische polluenten of hoge zoutconcentraties

De fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken worden zowel gebruikt als voorbehandeling, eindbehandeling als specifieke behandeling mbt hergebruik als proceswater.

Contacteer ons voor meer info.

Projecten 

Een summier overzicht van enkele projecten vindt u onderstaand. Een klik op de foto’s geeft toegang tot de projectbeschrijving en de volledige fotoreeks.

Waterzuivering – fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken

Waterzuivering – fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken : gebruikte technieken

 • flocculatie
 • coagulatie
 • flotatieneutralisatie
 • electroflotatie
 • membraantechnologie – membraanfiltratie
 • NH3 stripper-absorbers, slibverwerking)

 • Algemeen : Het te selecteren waterbehandelingstype hangt in de eerste plaats af van de grootte van de deeltjes aanwezig in het afvalwater. Vaste deeltjes, met het blote oog zichtbaar, kunnen ofwel dmv filtratie worden verwijderd, ofwel kan men deze laten bezinken, ofwel kunnen ze d.m.v. flotatietechnieken worden afgescheiden, dit in functie van de densiteit van deze vaste deeltjes. Het grootste probleem vormen de fijne zwevende deeltjes (grootte < 1 µm). Deze zijn erg stabiel en hebben allemaal een electrostatisch geladen oppervlak (meestal negatief), wat betekend dat ze mekaar afstoten, dus ook niet zullen samenklonteren en bezinken. Dit soort deeltjes kan alleen d.m.v. fysisch-chemische waterzuiveringstechnieken worden verwijderd. Hiertoe worden chemicaliën (coagulanten of floculanten) toegevoegd, die het samenklonteren of coaguleren van de kleine deeltjes zullen bewerkstelligen, zodat ze uiteindelijk wel kunnen bezinken. Voorafgaandelijke labo tests met afvalwaterstalen (Jar tests) geven op voorhand al een vrij nauwkeurig beeld welke resultaat de voorgestelde afvalwaterbehandelingstechniek in de praktijk zal geven.
   
 • Flotatie : afscheiden van zwevende stoffen, oliën, vetten en onopgeloste deeltjes. Deze techniek kan als voorbehandeling voor verdere zuivering worden gebruikt, maar evenzeer kan de afvalwaterzuivering zich tot het toepassen van de flotatietechniek beperken. De meest gebruikte flotatietechniek is DAF (Dissolved Air Flotation), waarbij lucht onder druk in het te behandelen water wordt opgelost. De aldus gevormde zeer fijne belletjes binden zich met de vlokdeeltjes in het water (waaraan voorafgaandelijk coagulatiemiddelen en/of flocculatiemiddelen zijn toegevoegd – zie hoger) en kunnen door de aldus (door de luchtinbreng) verlaagde densiteit naar het wateroppervlak stijgen. De drijflaag die zo gevormd wordt, wordt afgeschraapt en opgevangen in een naast de DAF-unit geplaatste container. Het slib kan dan verder ingedikt en/of ontwaterd worden. Dit soort installaties kunnen volledig geautomatiseerd worden en zijn bijgevolg bijzonder onderhoudsvriendelijk.
   
 • Neutralisatie : te zure of te basische afvalwaterstromen worden geneutraliseerd tot +/- pH 7. In hoofdzaak gaat men afvalwater neutraliseren om het geschikt maken voor verdere afbraak in een biologische afvalwaterzuivering of om te voldoen aan de lozingsnormen (te zuur afvalwater zal bvb het rioleringsstelsel en de afvalwaterzuiveringsstations beschadigen). Belangrijkste doelstellingen hierbij zijn de volgende : naast neutralisaties, kan de pH van afvalwater ook worden gewijzigd om verschillende redenen : bvb beter controleren van chemische reactiesnelheden, breken van emulsies, conditioneren, stabiliseren van ruw afvalwater, enz. Bij de neutralisatietechnieken worden chemicaliën aan het afvalwater toegevoegd. Enkele voorbeelden van neutralisatieunits vindt u hierboven : het is een vrij compact geheel van opslag- en reactietanks, vervolledigd door de nodige doseer- en mengapparatuur. De chemicaliën die meestal gebruikt worden om een hogere pH-waarde te bekomen zijn loog (NaOH) of kalkmelk (Ca(OH)2), om een lagere pH-waarde te bekomen wordt meestal zwavelzuur (H2SO4), zoutzuur (HCl) of koolstofdioxide (CO2) gebruikt. Neutralisatie is een techniek die op zeer veel afvalwaters uit zeer diverse industrietakken kan worden gebruikt. Dit soort installaties zijn vrij eenvoudig, ze kunnen volledig worden geautomatiseerd en zijn dus onderhoudsvriendelijk. Door de eenvoudige constructie, kan ook de investeringskost laag gehouden worden.
   
 • Membraantechnologie-membraanfiltratie : ontijzering, ontharding, demineralisatie met behulp van membranen, ook waterrecuperatie (zie de desbetreffende pagina voor meer details).
 • Stripping : verwijdering van vluchtige stoffen met NH3 strippers (striptorens) – absorbers (zie de desbetreffende pagina voor meer details).
 • Slibverwerking : in veel gevallen blijft er in de eindfase van het physico-chemisch waterzuiveringsproces slib over als restproduct. Aangezien er in de meeste bedrijven zal voor geopteerd worden om dit slib te laten verwijderen door derden, is het van groot belang om het volume ervan zoveel mogelijk te reduceren. Dit onderdeel zal zichzelf dan ook vaak vrij snel terugverdienen door de sterke reductie van de afhaal- en verwerkingskosten door gespecialiseerde bedrijven. Een methode om het slib te ontwateren is de kamerfilterpers. De ontwatering wordt gerealiseerd door het slib onder toenemende druk (tot 10 – 15 bar) in een gesloten ruimte of kamer te pompen. Deze kamers worden gevormd door de tegen elkaar gelegen vierkante platen, onder hoge druk, tegen mekaar te persen. Elke filterplaat is dubbelzijdig voorzien van filterdoek. Deze zorgt voor het vasthouden van het slib, terwijl het filtraatwater via de geribte platen wordt afgevoerd. Na het persen openen de kamers zich terug en vallen de vaste filterkoeken, in normale omstandigheden, vanzelf uit de kamers. Optioneel kunnen de persen uitgerust worden met een hogedruk sproei-installatie ter automatische reiniging van de doeken en dit na één of meerdere perscycli. Het ontwaterde vaste restslib wordt verzameld voor periodische afhaling.

Waterzuivering – fysisch-chemische afvalwaterzuiveringsinstallaties – Geïntegreerde oplossingen

Of het om een volledig nieuwe installatie gaat, of om de renovatie of optimalisatie van een bestaande installatie, wij bieden u een correcte oplossing, met een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. Onze installaties worden altijd naadloos geïntegreerd in de bestaande en unieke situatie van elke productiesite. Wij beogen duurzame, onderhoudsvriendelijke, correct gedimensioneerde en feilloos functionerende installaties. Een gedegen opleiding van het onderhoudspersoneel ter plaatse moet daarenboven kunnen garanderen dat de waterzuiveringsinstallatie ook op langere termijn probleemloos blijft lopen. Indien er zich desondanks toch problemen voordoen, is een snelle interventie altijd gegarandeerd.

Waterzuivering – expertise inzake industriële afvalwaterzuivering in het algemeen en fysisch-chemische afvalwaterbehandeling in het bijzonder

Diverse bedrijven uit zeer uiteenlopende sectoren gaande van afvalverwerking en –verwerving tot voeding, van automobielindustrie tot textiel, van dierenvoedingsproducent tot pharmaceutische industrie, van metaalverwerkende industrie tot chemie-petrochemie, enz. doen of deden dan ook reeds beroep op onze expertise voor het bouwen van waterzuiveringsinstallaties en/of luchtzuiverings- en geurbestrijdingsinstallaties. Voor alle hogervermelde specialisaties kunnen wij één of meerdere gerealiseerde referenties voorleggen.