Waterrecuperatie uit industrieel proceswater

Waterrecuperatie zorgt voor belangrijke besparingen. Water wordt immers steeds kostbaarder. Om water te recycleren en te recupereren uit diverse industriële processen, beschikken we over diverse mogelijkheden.

Het effluent van de waterzuivering kan worden opgewaardeerd tot proceswaters van diverse kwaliteit, gaande tot drinkwaterkwaliteit of tot ultrapuur water.

Zo onderscheiden voor waterrecuperatie verschillende mogelijkheden:

  • Gedeeltelijke recuperatie van grijs water of proceswater voor hergebruik als proceswater of voor bvb. het doorspoelen van WC’s.
  • Volledige waterrecuperatie zodat het water opnieuw de kwaliteit van drinkwater heeft.
  • Bijkomende recuperatie van warmte uit proceswater mbv een warmtewisselaar.

Waterrecuperatie met membraantechnologie

Bij het recupereren van water kan het water voor diverse doeleinden opnieuw gebruikt worden. Vaak wordt het opnieuw gebruikt als proceswater, koelwater of voor sanitaire doeleinden (bvb. doorspoelen van WC’s).

Maar onze installaties voor waterrecuperatie zijn ook in staat om het te zuiveren opnieuw tot drinkbaar water om te zetten.

Voor alle gradaties van waterrecuperatie wordt membraantechnologie gebruikt, waarbij alle zwevende deeltjes uit het water gehaald worden door een opvolging van microfiltratie, ultrafiltratie en nanofiltratie. Opgeloste chemicaliën, kleurstoffen, suikers, … blijven echter in het water aanwezig.

Om ook deze verontreiniging uit het water te halen, wordt in de laatste fase omgekeerde osmose toegepast. Deze laat toe om zouten, metaalionen e.d. afdoend te verwijderen. Bij omgekeerde osmose komen de membranen echter onder hoge druk te staan. Alleen hoogtechnologische en drukbestendige membranen komen hiervoor in aanmerking.

Waterrecuperatie, gecombineerd met warmterecuperatie

Indien het proceswater gebruikt werd als koelwater of als warm water voor gistingsinstallaties, dan bevat het gerecupereerde afvalwater vaak nog meer dan voldoende warmte die kan gerecupereerd worden met een water/water of water/slib warmtewisselaar. Deze warmte kan dan opnieuw gebruikt worden als voorverwarmd proceswater voor bvb. gistingsinstallaties.

 

Hergebruik van afvalwater, warmte recuperatie – kostenbesparende maatregelen


Maximaal water recupereren uit industriële effluenten en proceswaters?


Water is schaars en wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).


De nieuwste membraantechnologie laat toe een substantieel deel van het huidige effluent (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op. Het investeringsbedrag kan dan ook relatief snel worden gerecupereerd. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater. Meer over membranen en hun gebruik vindt u hier.


Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd aan de hand van een recente wateranalyse. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Deze compacte installaties, al dan niet opgebouwd in container, zijn volledig geautomatiseerd, uitgerust met een volautomatische CIP en van op afstand stuur- en controleerbaar.


Warmterecuperatie en hergebruik van energie


In zowat elk productie bedrijf circuleren warme afval- of proceswaterstromen, die vaak gewoon worden geloosd of rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie gaan. Dat is uiteraard jammer van de verloren gegane energie, zeker rekening houdend met de almaar stijgende energiekost. Met de Läckeby warmtewisselaars kan er ook probleemloos warmte worden gerecupereerd uit laag en hoog viskeuze vloeistoffen. Deze gepatenteerde warmtewisselaars zijn zeer onderhoudsvriendelijk, zo goed als ongevoelig voor verstoppingen en dit met een minimaal ruimtebeslag (modulair en stapelbaar systeem).

Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen wij elk bedrijf helpen met zijn noden.

 

Enkele projecten rond waterrecuperatie die wij hebben gerealiseerd: