Nieuws

waterzuivering beurs nederland

Aqua Nederland 2018 - Evenementenhal Gorinchem - 13, 14 en 15 maart

Bezoek ons op stand J112 (Task Läckeby) op de Aqua Nederland vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem op 13, 14 en 15 maart 2018. Maak kennis met onze Läckeby slib/slib en slib/water warmtewisselaars, naast het bekende Roto-Sieve trommelzeven gamma (full scale toestellen op de stand).

Waar ? Evenementenhal Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem, Nederland - stand J112

Openingsuren : dinsdag 13 maart, woensdag 14 maart, donderdag 15 maart : telkens van 10 tot 18u

Preregisteren kan u hier (gratis toegang)

Aqua Nederland 2017 Gorinchem

Aqua Nederland 2017 - Evenementenhal Gorinchem - 21, 22 en 23 maart

Bezoek ons op stand 198 (Task Läckeby) op de Aqua Nederland vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem op 21, 22 en 23 maart 2017. Dit jaar zal de nadruk liggen op de Läckeby slib/slib en slib/water warmtewisselaars, naast het Roto-Sieve trommelzeven gamma (full scale toestellen op de stand).

Waar ? Evenementenhal Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem, Nederland - stand 198

Openingsuren : dinsdag 21 maart, woensdag 22 maart, donderdag 23 maart : telkens van 12 tot 20u

Preregisteren kan u hier (gratis toegang)

hergebruik van afvalwater en proceswater membraanfiltratie

Afvalwater hergebruik industrie - RO na MBR

Speciale technieken : doorgedreven hergebruik van afvalwater – RO (reverse osmosis – omgekeerde osmose) na MBR installatie (membraanbioreactoren) – kostenbesparende maatregelen

Water wordt almaar duurder. Bedrijven betalen almaar meer voor het lozen van afvalwaters. De noodzaak om deze afvalwaters maximaal te gaan hergebruiken dringt zich almaar meer op, zeker voor bedrijven waar water een grote rol speelt in het productieproces (slachthuizen, wasserijen, cosmetica productie, voeding- en drankenindustrie, textiel, etc.).

Het inzetten van een RO installatie na een MBR unit laat toe een substantieel deel van het afvalwater (zowat 60 tot 80 %) opnieuw te kunnen gebruiken in het productieproces. Dit levert voor de betrokken bedrijven grote besparingen op de water- en lozingskosten op, wat toelaat het investeringsbedrag relatief snel te kunnen recupereren. Wetende dat water steeds een belangrijker kost zal worden voor de bedrijven in kwestie, is elke kostenbesparende maatregel ter zake van cruciaal belang. De exploitatiekost voor een dergelijke opstelling bedraagt, al naargelang de specifieke vereisten van de klant, bijvoorbeeld slechts een derde van de aankoopprijs van stadswater.

Concreet wordt voor elk specifiek project de haalbaarheid voorafgaandelijk gecontroleerd d.m.v. rendements- en dimensioneringstests on site. Indien nodig wordt een testinstallatie ingezet. Het uiteindelijke systeem wordt volledig op maat van de klant uitgewerkt, in functie van het type afvalwater, de beoogde kwaliteit voor hergebruik en de economische aspecten. Zowel de MBR unit in container, als de RO unit op skid vormen een compact geheel, die zich makkelijk laten integreren in een bestaande waterzuiveringsinstallatie. De RO installatie is een volledig geautomatiseerd geheel, volledig van op afstand stuur- en controleerbaar.

We beschikken over 30 jaar expertise inzake membraantechnieken en kunnen reeds een viertal referenties voorleggen (eind 2015 werd de eerste installatie succesvol opgestart, begin 2016 volgen er nog 3 installaties).

Meer info vindt u onder de tab membraanfiltratie (afdeling water)

Task Industriële Milieutechnieken op de Aqua Nederland beurs

Aqua Nederland 2016 - Evenementenhal Gorinchem - 15, 16 en 17 maart 2016

Bezoek ons op stand 242 (Task Läckeby Products) op de Aqua Nederland vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem op 15, 16 en 17 maart 2016. We stellen er de Roto-Sieve trommelzeven en de Läckeby Products slib/slib en slib/water warmtewisselaars voor.

Waar ? Evenementenhal Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem, Nederland - stand 242

Openingsuren : dinsdag 15 maart, woensdag 16 maart, donderdag 17 maart : telkens van 12 tot 20u

Preregisteren kan u hier (gratis toegang)

Natte gaswassing als emissiebehandeling in vergelijking met andere methodes

Voor het bestrijden van luchtverontreiniging staan diverse technieken ter beschikking : luchtwassing (fysisch, chemisch), biofiltratie, biowassing, biotricklingfiltratie, actief kool filtratie en naverbranding (thermisch – katalytisch). Uiteraard heeft iedere methode zijn toepassingsgebied, voor- en nadelen en een eigen kostenbeeld, afhankelijk van de omstandigheden.

Luchtwassing

Het wassen van lucht gebeurt algemeen met water, al dan niet onder toevoeging van chemicaliën. Het betreft hier een relatief eenvoudig proces dat, in tegenstelling tot biologische processen, goed onder controle te houden is. De luchtwassing is van toepassing op zowel kleine als relatief grote te behandelen luchthoeveelheden en wanneer de verontreinigingen goed oplosbaar zijn in water, zoals HCl, NH3, , alcoholen …. Oxidatieve wassers waarbij de verontreinigde komponenten(oa merkaptanen) door meestal chloorbleekloog of waterstofperoxide geoxideerd worden, worden eveneens frequent toegepast. Een luchtwasser kan relatief hoog met waswater en lucht worden belast bij een nog acceptabel energieniveau. Bovendien kan het reinigingsproces in een relatief compacte vorm worden uitgevoerd. Enkelvoudige luchtbehandeling kan plaatsvinden in een tegenstroomwasser. Voor luchtdebieten groter dan 80.000-100.000 m³/uur wordt een tegenstroomwasser meestal te groot en wordt gekozen voor een kruisstroomwasser. Meervoudige behandeling van luchtstromen vindt bij voorkeur plaats in een meertraps kruis- en/of tegenstroomwasser, die zeer logisch, compact en relatief prijsgunstig kan worden geconstrueerd. Luchtwassers worden meestal uit kunststof gebouwd vanwege de agressiviteit van verontreinigingen en van de gebruikte chemicaliën. Roestvrij stalen wassers worden eveneens ingezet , doch minder frequent.

Luchtwasprocessen kunnen perfect gevolgd worden door monitoring van parameters zoals pH, rH, geleidbaarheid, gasdetectie, debiet,…. Luchtwasprocessen kunnen ook nauwkeurig worden gestuurd.

Rendementen zijn voorspelbaar en gegarandeerd.

Het is erg moeilijk te specifiëren voor welke toepassingen luchtwassing kan worden ingezet, maar het is niet overdreven te stellen dat luchtwassing in zeker 40-60 % van de gevallen kan worden ingezet. Luchtwassers moeten vrijwel altijd “custom made” worden ontworpen en aangepast worden aan de plaatselijke situatie en omstandigheden. Bovendien zijn de aangeboden verontreiningssituaties meestal niet alledaags en gestandaardiseerd op te lossen. Vaak is dan advies vereist met betrekking tot metingen en een proef met een pilotplant. Pilotplant informatie kan men vrij éénvoudig inter- of extrapoleren om tot een betrouwbaar operationeel systeem te komen. Het in de wind slaan van dergelijk advies verhoogt het risico op een mis-investering. Het is altijd verantwoord 10 % van de waarschijnlijke investering te besteden aan vooronderzoek teneinde het investeringsresultaat te optimaliseren.

De voordelen van natte gaswassing :

  • relatief éénvoudig en goed controleerbaar - ook voor grotere debieten
  • lage energieconsumptie
  • compact - plaatsbesparend
  • voorspelbaar resultaat en gegarandeerd rendement

Actief kool filtratie

Actief kool filtratie is een zogenaamde adsorptietechniek waarbij de verontreinigende komponenten aanwezig in de lucht door het actieve kool geadsorbeerd worden.Deze luchtbehandelingsmethode wordt vooral ingezet bij de verwijdering van solventen uit afgassen. De installaties variëren van vrij éénvoudig tot meer complexe installaties, in functie van eventuele explosie- en brandgevaren. De met verontreinigingen beladen actieve kool wordt meestal via een erkend verwerver opgehaald, geregenereerd of verbrand. In sommige gevallen wordt de verzadigde kool ter plaatse ,meestal met stoom geregenereerd. De toepassing van actief kool filtratie mag men stellen op 10-20 % van de gevallen.

Naverbranding

Naverbranding is een zeer effectieve methode omdat in de meeste gevallen alleen koolzuur en water overblijft, doch is ongeschikt voor de meeste anorganische verontreinigingen. Indien zoutzuur en/of zwaveldioxide tot de verbrandingsprodukten behoren, moet alsnog een natte wassing worden nageschakeld. Explosiegevaar is in principe altijd aanwezig bij naverbranding. Naverbranding kan erg duur worden wanneer geen warmte kan worden teruggewonnen en/of geen katalysator wordt toegepast. Wanneer het proces autotherm verloopt is het energieverbruik laag tot zeer laag. Naverbranding wordt tevens vrij duur bij luchtdebieten groter dan 5.000 m³/uur. In naar schatting 5 % van de gevallen wordt naverbranding toegepast.

Biologische luchtbehandeling

Erg bekend zijn de biofilters voor stankbestrijding. Deze filters dienen zeer zorgvuldig te worden bedreven en onderhouden. Recente ontwikkelingen in verband met biofilters zijn onder andere het universeel gebruik van kunststoffen, speciaal geïnoculeerde biomassa, toevoegen van moderatoren en een goede voorbehandeling cq bevochtiging. Biowassers worden vaak toegepast in combinatie met het actief slib bassin van een afvalwaterzuiveringsinstallatie.De biotricklingfilter is een variant op de biofilter waarbij het proces beter onder controle te brengen is door toevoegen van voedingsstoffen en een pH correctie van het circulerende bevochtigingswater. De in deze apparatuur uit de lucht te verwijderen verontreinigingen moeten wel goed in water oplossen en in redelijk korte tijd biologisch worden afgebroken. Het verwijderingsrendement van biologische systemen is een rekbaar gegeven en sterk afhankelijk van omstandigheden zoals : belasting, temperatuur, vochtigheidsgraad, biologische afbreekbaarheid… Deze zogenaamde microbiologische behandelingstechnieken blijven eerder vrij gevoelige en in vele gevallen moeilijk te sturen systemen. Bij opstart en na het voorkomen van een calamiteit dient meestal rekening gehouden te worden met een vrij aanzienlijke readaptatieperiode van de microbiologie. Voor bepaalde agrarische toepassingen ( oa composteringen ) worden biofilters met succes ingezet. In naar schatting 15 % van de gevallen zullen biologische systemen worden ingezet.

Multidisciplinaire benadering

Een luchtverontreinigingsprobleem wordt niet alleen opgelost door een technisch ontwerp. Bij investeringen op dit gebied bespaart men doorgaans niets en de behandeling levert geen inkomsten op. Naast het ontwerp moeten daarom volgende zaken ernstig in beschouwing genomen worden :

  • de bedienings- en onderhoudskosten
  • de kosten van hulpstoffen
  • de kosten van verwerking van reststromen of restprodukten
  • de energiekosten
  • de investeringskosten

Zoals met zoveel zaken geldt ook hier meestal : “goede koop is dure koop”. Hoe hoger het kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau van de installatie hoe minder de exploitatiekosten. Bij aanschaf van een luchtbehandelingsinstallatie ten slotte moet geanticipeerd worden op de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van de overheidsvoorschriften en op mogelijke uitbreidingen van de produktiecapaciteit, waardoor de luchtbehandelingsinstallatie een hogere belasting zal moeten gaan verwerken.

Task Industriële Milieutechnieken op de Aqua Nederland beurs

Aqua Nederland 2015 - Evenementenhal Gorinchem - 17, 18 en 19 maart 2015

Bezoek ons op stand 118 op de Aqua Nederland vakbeurs in de Evenementenhal in Gorinchem op 17, 18 en 19 maart 2015. We stellen er de Roto-Sieve trommelzeven en de Läckeby Products slib/slib en slib/water warmtewisselaars voor.

Waar ? Evenementenhal Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem, Nederland

Openingsuren : dinsdag 17 maart : van 10 tot 18u, woensdag 18 maart : van 13 tot 21u, donderdag 19 maart : van 10 tot 18u

Download uw gratis e-ticket via deze link

Task Industriële Milieutechnieken op de Eurofinish beurs

Eurofinish 2013 - Flanders Expo - 23 en 24 oktober 2013

Bezoek ons op de Suparator stand F022 op Eurofinish 2013 op 23 en 24 oktober 2013 in Flanders Expo Gent. Alles staat in het teken van de Suparator olieafscheiders op deze beursstand.

Waar ? Flanders Expo, Hal 1, Maaltekouter 1, 9051 Gent

Openingsuren : van 10 tot 20 u op 23 oktober 2013 en van 10 tot 18 u op 24 oktober 2013

Task Industriële Milieutechnieken op de Econext beurs

Econext - Antwerp Expo - 17 en 18 april 2013

Op 17 en 18 april a.s. vindt u ons op de Econext beurs in Antwerp Expo (Hal 3 - stand A3002). De Econext beurs is de nieuwe ontmoetingsplaats voor ecologie en technologie.

Online voorregistratie op www.econext.be - de toegang is gratis. De beurs is open van 10u tot 18u op woensdag 17 april, en van 10u tot 19u op donderdag 18 april.

Waar ? Antwerp Expo, Hal 1,2 & 3, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen

Task Industriële Milieutechnieken op de Eurofinish beurs

Eurofinish 2011 - Flanders Expo Gent - 27, 28 en 29 september 2011

Op 27, 28 en 29 september a.s. vindt u ons op de Eurofinish beurs in Flanders Expo Gent (stand 8133 - Suparator olieafscheiders). Deze tweejaarlijkse vakbeurs is hét netwerkplatform in de wereld van de oppervlaktebehandeling.

 

Online voorregistratie op www.eurofinish.be - de toegang is gratis. De beurs is telkens open van 10u tot 18u, en op woensdag 28/09 is er een nocturne tot 20u.

Waar ? Flanders Expo, Hal 8 Maaltekouter 1, 9051 Gent Tel. +32 (0)9 241 92 11 Fax +32 (0)9 241 94 95

Task Industriële Milieutechnieken op de Industrie en Milieu beurs

Industrie en Milieu beurs Antwerp expo - 30 en 31 maart 2011

Wij verwachten u op stand H010 (dagelijks van 10 tot 17 u).
De toegang is gratis - preregistreren kan door op nevenstaande banner te klikken, of u stuurt een kort mailtje naar info@task.be en wij laten u met alle plezier de nodige toegangskaarten geworden.

luchtzuivering en geurbestrijding : testwasser

Testwasser- piloot gaswasser voor geurbestrijding en luchtzuivering

Task Industriële Milieutechnieken investeerde vorig jaar in een geheel nieuwe pilootinstallatie voor het behandelen van afgassen.

Het betreft een tweetraps gestapelde kolom, uitgevoerd in polypropyleen, voorzien van de nodige doseerpompen, pH en redox meet- en regelkringen. De piloot gaswasinstallatie kan als één- en tweetraps gaswasser bedreven worden. Diverse combinaties van zure, alkalische en oxidatieve trappen kunnen éénvoudig worden bedreven.

De piloot gaswasinstallatie is tevens voorzien van een afgasventilator, opgesteld na de kolom, zodat een evaluatie van de behandelde afgassen éénvoudig en goed uitvoerbaar is. De voornaamste bedrijfsparameters zoals pH’s worden continu geregistreerd en kunnen vanop afstand draadloos uitgelezen worden.

De piloot gaswasinstallatie wordt meestal gedurende een 4-tal weken op huurbasis ter beschikking van de klant gesteld.

Task volgt de gaswasser tijdens de testperiode mee op, dit zowel ter plaatse alsook dmv draadloze communicatie. Voor het overige kan Task eveneens een basisequipment voor het nemen van gasmonsters ter beschikking stellen. Voor wat betreft het uitvoeren van specifieke bemonsteringen en bijbehorende analyses doet Task een beroep op gespecialiseerde bedrijven.

Na afloop van de testen volgt een evaluatie ter bespreking van de resultaten en, indien relevant, een full scale projectvoorstel. Het uitvoeren van dergelijke piloottesten heeft diverse belangrijke voordelen, dit zowel voor de klant, als voor ons, als voor een potentiële contractor.

Vele vooraf gestelde vragen worden beantwoord, de testen geven de klant maar ook onszelf de garantie omtrent het al of niet behalen van de gewenste resultaten. Meer info : 015/24 21 15 of op de testwasser pagina.

Task Industriële Milieutechnieken Heist-op-den-Berg België

Task verhuist

TASK Industriële Milieutechnieken betrekt zijn nieuwe kantoren op 9 februari 2009. Nieuw adres : Kerkhofstraat 33 - 2220 Heist-op-den-Berg (tel, fax en e-mail ongewijzigd).

 

Biorotor : een ondergewaardeerde afvalwaterzuivering techniek

DE ONDERGEWAARDEERDE BIOROTOR - Bewezen klassieker in nieuw kleedje

(Ecomagazine juni 2008)

Planckendael bewijst al tien jaar lang dat zijn biorotor de ideale keuze was om het afvalwater van de volieres voor zieke vogels te zuiveren. Helaas volgen weinig Belgische ondernemingen zijn voorbeeld. En dat is spijtig, want de voordelen op lange termijn zijn niet gering.

Planckendael is een jong, ruim en open wandelpark met grote dierenverblijven die zo goed mogelijk in het landschap werden ingepast. Sommige delen blijven onaangeroerd, zodat de bezoeker er het hele jaar door wilde bloemen en planten kan vinden. Het domein hecht veel belang aan duurzaam parkbeheer (deze inzet werd in 2004 trouwens door het VBO met de Prijs voor Beste Milieumanagement beloond). En sinds vijftien jaar speelt Prof. Rik Van de Werf, Docent Milieuzorg aan de Erasmus Hogeschool Brussel en Docent Milieutechnieken aan de VUB op dit vlak een belangrijke rol. Want hij was het die in 1994 de installatie ontwierp voor het zuiveren van het afvalwater afkomstig van een belangrijk deel van de dierenverblijven, sanitaire voorzieningen in het park, dierenkeuken en restaurant.

Van afval- tot drinkwater

Drie jaar later klopte het parkmanagement opnieuw bij de professor aan. Want Planckendael moest noodgedwongen ook iets aan het afvalwater van de kweekvolière doen. Dit werd via een zijkanaaltje in de Barebeek geloosd, maar nieuwe wettelijke vereisten drongen een waterzuivering op. Na een grondige analyse kwam Prof. Rik Van de Werf tot de conclusie dat een biorotor met helofytenfilter de beste oplossing was. Hij legt uit waarom: “Dit systeem biedt een grote weerstand tegen schommelingen in de vervuilingsgraad: iets wat in deze applicatie noodzakelijk was, aangezien zich in de zomer meer jonge vogels in de volière bevinden, en dus ook meer vervuilende mest, dan in de winter. Bovendien neemt het weinig ruimte in beslag. En dat was wel meegenomen: we hadden namelijk slechts 100 m2 ter beschikking.”

Maar waarover gaat het nu?

De biorotor bestaat uit een cilinder waarin een ronddraaiende as zit waarop ronde schijven zijn bevestigd. “65 in totaal”, verduidelijkt Prof. Van de Werf. “Aan de ene kant vloeit afvalwater binnen, aan de andere kant loopt zuiverder water naar buiten. Tussen al die ronde schijven bevindt zich een poreuze, synthetische vulling. Elke porie heeft een bepaalde oppervlakte. Die is natuurlijk klein, maar wanneer u deze van alle poriën optelt, komt u aan een totale oppervlakte die heel groot is. Ongeveer een derde van elke schijf hangt in het vuile water. Wanneer de as draait, komt het natte gedeelte van de schijf telkens eventjes boven water. Op die manier bereikt niet alleen afvalwater, maar ook beetje zuurstof uit de lucht de poriën en de micro-organismen die erin groeien. Deze microben gebruiken het vuil in het water als voedingsstof, waardoor het zuiverder wordt. Na een bepaalde tijd vormen ze tussen de schijven slibplakken die loslaten, als brokken in het water terechtkomen en even verder door een zandfilter van het water worden gescheiden.”

Omdat het afvalwater na zuivering met de biorotor nog niet voldoende rein is, wordt het via de zandfilter ook nog eens doorheen een helofytenveld gestuurd (dat zich 1,5 meter verderop bevindt). Prof. Van de Werf legt uit: “Helofyten zijn planten die zich gedeeltelijk onder water bevinden, zoals riet. Het water kabbelt langzaam in de wortelzone van het veld. Op de wortels van de planten groeien micro-organismen die zich eveneens met het vuil van het water voeden. Zij die dat niet doen, zijn namelijk benadeeld en gaan ten onder in de concurrentie met zij die dat wel doen en daardoor meer nutriënten opnemen. Door dit vuil in hun stofwisseling te verwerken, produceren ze verscheidene stoffen die voor de helofyten op hun beurt bruikbaar zijn als voedingsbron. De planten zelf produceren zuurstof, die via de stengelholtes bij de bacteriën terechtkomt, zodat ze kunnen ademen. Op die manier helpen de planten en de micro-organismen mekaar en onttrekken ze samen het vuil aan het water.”

Milieuvriendelijk en goedkoop functionerend systeem

Het gaat om een erg milieuvriendelijk systeem dat bovendien erg goedkoop functioneert: het zuiveren van het water gebeurt volledig natuurlijk, terwijl de vereiste energie tot een absoluut minimum is beperkt (aandrijven van de as). De vraag is dan natuurlijk waarom de oplossing niet op grote schaal wordt toegepast. Want de biorotor in Planckendael wordt niet zo vaak gebruikt, zeker niet in een industriële omgeving. Stefaan Kovacs, Zaakvoerder Task Industriële Milieutechnieken, die de zuiveringsinstallatie volgens het ontwerp van Prof. Van de Werf installeerde, geeft een woordje uitleg. “De industrie gebruikt meestal systemen die met actief slib werken. Daarbij wordt het water in grote beluchtingstanks met micro-organismen gemengd, wat resulteert in slibvlokken die in een nabezinkbekken van het water worden gescheiden. Een biorotor werkt volgens het principe van het slib op drager systeem. Actief slibsystemen zijn meestal goedkoper in aankoop (zeker voor residentiële en kleinschalige toepassingen) dan de biorotor en vereisen bovendien geen tweede, afzonderlijke stap om het water volledig te ontdoen van zijn nutriënten. Zowel het actief slib-systeem als de biorotor reinigen het water in basisconfiguratie vaak onvoldoende. Maar het actief slib-concept biedt het voordeel dat de noodzakelijke extra zuivering meestal in de bestaande installatie kan worden geïntegreerd, wat goedkoper is dan er een module na te schakelen, wat nodig zou zijn bij een biorotor. Een voorbeeld van een extra zuivering die in een actief slib-systeem kan worden geïntegreerd, is het verwijderen van fosfor en stikstof uit het afvalwater. Dit fosfor kan bij voorbeeld worden verwijderd door toevoegen van bepaalde chemicaliën zoals ijzer of aluminiumchloride terwijl stikstof microbiologisch verwijderd wordt. Niettemin vind ik deze twee nadelen soms niet opwegen tegen de voordelen van de biorotor . Zo gebeurt de beluchting van de biorotor op een natuurlijke wijze en zonder inbreng van lucht door een compressor , dit door de as met schijven rond te laten draaien en daarvoor is één simpele motor voldoende. Een actief slibsysteem daarentegen vereist diverse elektrisch gestuurde en geautomatiseerde luchtpompen voor de beluchting van het water, waardoor het energieverbruik tot 10 keer hoger ligt.

Tevens vergt de installatie weinig onderhoud en is het principe ervan relatief eenvoudig, zodat een eventueel probleem sneller opgelost raakt. De lagere werkingskost voor de beluchting van biorotoren zorgt ervoor dat deze op lange termijn goedkoper kan zijn dan andere zuiveringssystemen. Daarbij heb ik nog niet eens vermeld dat zo'n installatie weinig ruimte nodig heeft…  Volgens mij heeft de industrie een te beperkt zicht op de voordelen van de biorotor, vooral dan deze op lange termijn. Vooral ondernemingen met afvalstoffen die goed biologisch afbreekbaar zijn, doen er beter aan deze oplossing eens onder de loep te nemen. Denk bijvoorbeeld maar aan agrarische ondernemingen en de voedselverwerkende industrie, zoals groenteverwerking.”

Ook voor relatief kleine communale waterzuiveringen, ik denk aan moeilijk bereikbare woonkernen, campings en dergelijke kan een biorotor een interessant alternatief bieden

www.planckendael.be

ultrafiltratie en olie-emulsie verwijdering voor proceswaterbehandeling en hergebruik

Proceswater behandeling membraanfiltratie Caradon Radiators

Task helpt Henrad (Caradon Radiators) met een milieuvriendelijke installatie - membraantechnologie / membraanfiltratie

(Aquarama juni 2008)

Radiatorenfabrikant Henrad, onderdeel van de Caradongroep, hecht veel belang aan een milieuvriendelijke productie. De onderneming uit Herentals streeft ernaar op alle mogelijke vlakken zoveel mogelijk de omgeving te respecteren en de werkomgeving voor haar mensen zo gezond en aangenaam mogelijk te maken. Om de testfase van de radiatoren ecologischer én economischer te maken, sprak het bedrijf ruim drie jaar geleden Task aan. De in industriële milieutechnieken gespecialiseerde onderneming, geleid door Stefaan Kovács, dokterde in nauwe samenwerking met de projectleider van Henrad een bevredigende oplossing uit.

De projectleider bij Henrad is niet alleen verantwoordelijk voor de gebouwen en de brede infrastructuur, maar houdt zich ook voortdurend bezig met milieugerelateerde onderwerpen. In die hoedanigheid stelde hij vast dat de afvalwaterstromen bij Henrad konden worden geoptimaliseerd.

“Vooral bij het testen van onze radiatoren was de situatie voor verbetering vatbaar”, legt hij uit. “Onze producten worden ondergedompeld in een testbak, waar ze onder druk van perslucht worden geplaatst, om zo eventuele lekken op te sporen. We merkten evenwel voortdurend dat de testbakken snel vervuild geraakten. Dat is vrij logisch, want de van groot staal gefabriceerde radiatoren blijven onder meer de oliesporen van lasrobotten dragen en zorgden ook voor een microbiologische verontreiniging van de testbakken. Op die manier raakt het water vertroebeld. Dat is een probleem, want alleen bij helder water kan de radiatortest optimaal verlopen en kunnen onze mensen visueel merken waar de lekken zitten. Klaar water is ook nodig om corrosie van de radiatoren tegen te gaan en is beter voor de gezondheid van onze medewerkers.”

Grondige audit

Henrad loste dat probleem vroeger op door de testbakken quasi dagelijks te verversen. Voor deze procedure alleen al verbruikte de onderneming daardoor 40 tot 50 m³ water per dag. Het leidde tot een enorme afvalstroom van vervuild water. “Dat kwam allemaal terecht in onze traditionele waterzuiveringsinstallatie, die ook talrijke andere afvalstromen moest verwerken.”

Om aan de strenge milieunormen te blijven voldoen, besloot Henrad daarom om het water van de testbakken niet meer te lozen, maar te recupereren. Na verschillende partners te hebben geraadpleegd, kwam de onderneming terecht bij Task. “We hadden eerder al samengewerkt met deze firma”, vervolgt de projectleider. “Eerder installeerden zij bij ons in de procesfase al een installatie voor de productie van ons proceswater. De tevredenheid daarover boezemde ons vertrouwen in.”

Het eerste contact met Task dateert van begin 2005. Na een grondige audit en uitgebreide labtesten namen beide partijen hun tijd voor een grondige evaluatie van het probleem en de mogelijke oplossingen. “Na het grondig afwegen van de diverse offertes viel eind 2006 de beslissing. Uiteindelijk opteerde Henrad voor een installatie op basis van ultrafiltratie (membraantechnologie / membraanfiltratie) vult Stefaan Kovács aan. “De membraankeuze, maar ook de voorbereiding van het water  was van cruciaal belang om een optimaal draaiende zuiveringsinstallatie mogelijk te maken. Op basis van de uitgevoerde testen werd door Task een cross flow ultrafiltratieinstallatie voorgesteld. Het betreft hier een batchgewijs bedreven filtratieproces waarbij het aangeboden afvalwater in weze een aantal keer opgeconcentreerd wordt.

De installatie is ontworpen voor een capaciteit van 1000 liter permeaat per uur, maar scoort op het vlak van performantie zowat het dubbele van die waarden.”

Naadloze integratie

Het vervuilde water komt de werktank binnen met een COD-waarde van 500 ppm en wordt opgeconcentreerd met een factor 30 tot 50. De COD-waarde van het permeaat ligt lager dan 50, terwijl het water ook microbiologisch volledig is ontsmet. De lichtgroene kleur van het permeaat is te verklaren door het toevoegen van een corrosie-inhibitor, nodig ter bescherming van de geteste radiatoren.

“Het concentraat wordt opgevangen in een tank die periodiek wordt geledigd en afgevoerd. Henrad hoeft de afvalwaterstroom niet meer te lozen. Het permeaat wordt opgevangen in de permeaattank, van waaruit het water weer naar de testbakken vertrekt. De energiebehoefte van de volledige installatie bedraagt ca.7,5 kW. Het toestel werkt volautomatisch PLC-gestuurd volgens de Henrad-standaard. Het systeem werd volledig op maat gemaakt en naadloos geïntegreerd in het productieproces. De installatie werd geplaatst in de productiehal.”

Ervaring

De installatie werd begin 2007 in gebruik genomen en draait nu dus al goed een jaar op volle toeren bij Henrad. “Het systeem werkt probleemloos en volautomatisch”, verduidelijkt de projectleider. “Dat is niet evident, want het zijn vaak details die bepalen hoe succesvol een installatie werkt. Ik volg de machine dagelijks zelf op. Door de van meetaf aan heel open communicatie met Task was ik al vertrouwd met de installatie nog voor ze werd geplaatst. We zijn destijds van nul vertrokken en beschikken nu over een systeem dat volledig is afgestemd op ons productieproces. De vooruitgang op milieuvlak was voor ons cruciaal, maar het concept werkt ook op twee vlakken kostenbesparend. Niet alleen hoeven we geen water meer op te pompen, het water van de testbakken moet ook niet meer worden geloosd. Daardoor betaalt dit bedrijf een veel lagere lozingsvergunning.”

“De vlotte werking van dergelijke installaties staat of valt met de interne opvolging bij de klant”, zegt Stefaan Kovács. “Het exploiterend personeel van Henrad doet dat erg professioneel en zorgt voor een optimale conditie van de membranen die uiteindelijk het hart vormen van de ganse installatie.

Maatoplossingen

Task Industriële Milieutechnieken, gelegen in Heist-op-den-Berg, wordt sinds 11 jaar gerund door Stefaan Kovács, die zelf al 22 jaar expertise in de milieusector met zich meedraagt. De onderneming specialiseert zich in industriële lucht- en waterzuivering en geurbestrijding voor kleine en middelgrote ondernemingen. “We verzorgen het hele plaatje: van ontwerp tot en met realisatie, via conceptueel en precies maatwerk. We onderscheiden ons vooral in de uitvoering van speciale milieuprojecten waarbij we de aandacht mbt materiaalkeuze maar ook de nazorg die dergelijke installaties vragen zeker niet uit het oog verliezen.

Task is niet gebonden aan vaste leveranciers van equipment en maakt geen deel uit van een overkoepelende holding, die bepaalde aankoopeisen zou kunnen opleggen. “Die onafhankelijkheid geeft ons de kans om voor iedere klant de meest geschikte oplossing en de meest prijsgunstige materialen uit te kiezen. We hechten ook veel belang aan een goede opleiding van het personeel ter plaatse, zodat de installatie ook op lange termijn in de best mogelijke omstandigheden kan blijven functioneren.”

Ook de complete renovatie en/of optimalisatie van bestaande water- en luchtzuiveringsinstallaties behoren tot het werkdomein van Task. “Meer en meer krijgen we te maken met klanten die na verloop van enkele jaren constateren dat de destijds gekozen installatie niet meer aan de actuele norm voldoet. Het gebeurt ook vaak dat de productiecapaciteit verhoogt en de installatie deze verandering niet meer aankan. Een optimalisatie en/of renovatie dringt zich dan op. In de mate van het mogelijke worden bestaande elementen behouden, zodanig dat de kosten zo laag mogelijk worden gehouden om het beoogde en vereiste resultaat te bekomen.”

jet beluchting onderhoudsvrije bodembeluchting voor diepe bekkens

Jet beluchting door Task Industriële Milieutechnieken

(uit Milieugids (België) ed. 2007)

Recentelijk installeerde Task Industriële Milieutechnieken, gespecialiseerd in de realisatie van industriële lucht- en afvalwaterbehandelingsinstallaties, een aantal jet beluchtingsprojecten bij Vanheede Environment Group (Sodecom Quévy), Recyc-Oil in Wielsbeke en Shanks Vlaanderen (site Gent).

Specifiek voor het jet beluchtingssysteem is de ongeëvenaarde bedrijfszekerheid en de zeer lange life time cycle; het wordt dan ook reeds meer dan 10 jaar succesvol ingezet door Task.

De ondergedompelde jet beluchters vermengen lucht met mixed liquor om deze vervolgens in het afvalwater te injecteren. De huidige Jet beluchtingssystemen worden meestal 75 tot 120 cm boven de bekkenbodem gemonteerd (t.o.v. 30 cm vroeger).

Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op de investerings- en energiekosten van de surpressoren.

De jets injecteren niet horizontaal zoals de traditionele systemen, maar onder een neerwaartse hoek van 15 tot 30 °, afhankelijk van de configuratie van het bekken.

Opmerkelijk voor het jet systeem is dat zich geen enkel bewegend of slijtdeel in de beluchtingstank bevindt, ook geen mengers tijdens de denitrificatieperiodes.

De Jets worden steeds uitgevoerd in glasvezel versterkt polyester, de ondersteunende constructie en ander bevestigingsmateriaal in RVS 316.

Meer info op de pagina jet beluchting

luchtzuivering emissiebehandeling gaswasinstallatie meertraps afvalverwerker

Geurbehandeling en emissiebestrijding Shanks Vlaanderen Roeselare

(gepubliceerd in diverse technische/sectorgerelateerde tijdschriften en -websites - november 2002)

Task Industriële Milieutechnieken uit Heist-op-den-Berg realiseerde recentelijk een complete meertraps gaswasinstallatie voor één van de bekendste en meest ervaren afvalverwervers en –verwerkers, Shanks Vlaanderen te Roeselare.

Deze opdracht werd door Shanks aan Task Industriële Milieutechnieken gegund na zeer grondige evaluatie van diverse binnen- en buitenlandse bieders.

De luchtbehandelingsunit , een meerstraps gaswasinstallatie verwerkt ca. 35.000 m³/u afgassen, afkomstig van diverse bronnen in het bedrijf.

De geurbestrijdingsinstallatie is operationeel sinds november 2002 .

Deze realisatie is een zeer belangrijke referentie voor Task Industriële Milieutechnieken op het gebied van de industriële afgasbehandeling.

Voor meer informatie m.b.t. afgasbehandelings- en geurbestrijdingstechnieken kan u steeds terecht op de website van Task Industriële Milieutechnieken www.task.be, sectie lucht-geur

geurbestrijding luchtwasser composteringsinstallatie

Geurbestrijding Indaver - Vlar Grimbergen

(gepubliceerd in diverse technische/sectorgerelateerde tijdschriften en -websites - augustus 2002)

Task Industriële Milieutechnieken uit Heist-op-den-Berg realiseerde een luchtwasinstallatie ter behandeling van de luchtstromen van de composteringsinstallatie in Grimbergen, in opdracht van Indaver – Vlar Compost.

De installatie, een kombinatie van gas waskolom, warmtewisselaar en koeltoren zal de luchtstromen behandelen a rato van ca. 120.000 m³/u.

De installatie werd in dienst genomen op 28 mei jongstleden en kon bijgevolg reeds grondig getest en geëvalueerd worden gedurende de eerste opstartmaand.

Een eerste evaluatie bevestigt dat de fysische en chemische ontwerpcriteria probleemloos worden gehaald.

De installatie zal de eerstvolgende maanden verder grondig geëvalueerd worden m.b.t. zijn geurverwijderingsrendement. Indaver-Vlar Compost streeft ernaar de geurimpact van haar composteringsactiviteiten tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau te beperken.

Voor meer informatie m.b.t. afgasbehandelingstechnieken en geurbestrijding : zie ook de sectie lucht geur op deze website